Regulamin uczestnictwa
w ogólnopolskim konkursie
„Równowaga. Prokobieca firma roku”

 

 1. Wstęp
  1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa prawa i obowiązki Organizatorów oraz Uczestników ogólnopolskiego konkursu pod nazwą „RównoWaga. Prokobieca firma roku” („Konkurs”), zasady przeprowadzenia i warunki uczestnictwa w Konkursie.
  2. „RównoWaga. Prokobieca firma roku” to ogólnopolski Konkurs wyróżniający pracodawców tworzących przyjazne miejsca pracy dla wszystkich osób pracujących, bez względu na płeć.
  3. Celem Konkursu jest wyłonienie liderów wśród pracodawców, którzy działają na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn w miejscu pracy oraz zachęcanie do zmiany w podmiotach, które nie realizują działań w tym obszarze.
 2. Zasady konkursu
  1. Pomysłodawcami, organizatorami i przeprowadzającymi Konkurs („Organizator/rzy”) są:
   1. Kulczyk Foundation, fundacja założona i działająca pod prawem polskim, z siedzibą przy ul. Kruczej 24/26, 00-526 Warszawa, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000471002,
   2. Stowarzyszenie Kongres Kobiet, stowarzyszenie założone i działające pod prawem polskim, z siedzibą przy ul. Spójni 22, 03-604 Warszawa, wpisane do Rejestru stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347440,
   3. Konfederacja Lewiatan, organizacja pracodawców założona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą przy ul. Z. Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa, wpisana do Rejestru stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000053779.
  2. Celem Konkursu jest wyłonienie pracodawców liderów, którzy realizują działania na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn w miejscu pracy. Przez pokazanie pozytywnych przykładów Organizatorzy chcą inspirować pracodawców do tworzenia środowiska pracy równego dla wszystkich pracujących, bez względu na płeć.
  3. W Konkursie będą oceniane działania pracodawców w pięciu obszarach: polityka i mechanizmy równości, rozwój i szkolenia, równowaga praca-dom, płace oraz zdrowie. Dokonania Uczestników w tych dziedzinach ocenią członkowie Komitetu Selekcyjnego oraz Kapituła Konkursu, w oparciu o analizę danych ilościowych i jakościowych zebranych poprzez Formularze.
  4. Intencją Organizatorów jest realizacja kolejnych edycji Konkursu. Pierwsza edycja Konkursu realizowana będzie w 2023 roku. Decyzję o realizacji kolejnych edycji Konkursu podejmą Organizatorzy.
 3. Zasady uczestnictwa w Konkursie
  1. W Konkursie może wziąć udział każdy podmiot zatrudniający co najmniej 10 pracowników – przedsiębiorca, instytucja, jednostka administracji publicznej, organizacja społeczna oraz inny podmiot, niezależnie od formy prawnej – utworzony i działający zgodnie z prawem polskim oraz prowadzący działalność w Polsce. Tym samym określenie ,,firma” w nazwie Konkursu oznacza pracodawców niezależnie od ich formy prawnej.
  2. Przez ,,pracowników” – dla celów Regulaminu, Konkursu i Formularza – rozumie się osoby fizyczne świadczące pracę/usługi na rzecz podmiotu, zatrudnione przez podmiot na podstawie umowy o pracę, jak również cywilnoprawnych umów o stałą współpracę (jak zlecenie, dzieło, o świadczenie usług, o współpracę, w tym w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej). Określenie ,,pracodawca” oraz ,,zatrudnienie” używane w Regulaminie – rozumie się odpowiednio.
  3. Uczestnictwo w Konkursie nie wiąże się z żadnymi opłatami na rzecz Organizatorów.
  4. Podmioty zamierzające wziąć udział w Konkursie dokonują zgłoszenia poprzez wypełnienie wszystkich części formularza („Formularz”) dostępnego na stronie internetowej Konkursu oraz złożenie Formularza, w terminie wskazanym w pkt 3.9. Regulaminu. Formularz dotyczy pięciu obszarów, określonych w pkt 2.3. Regulaminu tj.: polityka i mechanizmy równości, rozwój i szkolenia, równowaga praca-dom, płace oraz zdrowie (,,Obszary”). Formularz będzie dostępny w dwóch wersjach dla dwóch kategorii Uczestników – zatrudniających od 10 do 100 pracowników oraz zatrudniających powyżej 100 pracowników (,,Kategorie”). Uczestnikami Konkursu są podmioty, które złożyły Formularz zgodnie z Regulaminem (,,Uczestnicy”).
  5. Wraz z Formularzem Uczestnik składa podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Uczestnika oświadczenia wymagane przez Organizatorów w celu uczestnictwa w Konkursie, zamieszczone na stronie internetowej Konkursu, w szczególności oświadczenia Uczestnika w następujących przedmiocie:
   1. oświadczenie, że Uczestnik zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść;
   2. oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z Konkursem.;
   3. oświadczenie o kompletności, rzetelności i zgodności z prawdą informacji przedłożonych w Formularzu;
   4. oświadczenie o uprawnieniu do działania w imieniu i na rzecz Uczestnika przez osoby składające Formularz Uczestnika oraz działające w związku z tym Formularzem i jego uczestnictwem w Konkursie.
  6. Poprzez złożenie Formularza Uczestnik potwierdza, że jego udział w Konkursie następuje na warunkach określonych w Regulaminie, akceptuje oraz zobowiązuje się przestrzegać warunków Regulaminu oraz składa określone w nim oświadczenia Uczestnika.
  7. Uczestnik ma prawo złożyć tylko jeden Formularz w danej edycji Konkursu.
  8. Rozpatrywane będą tylko Formularze wypełnione i złożone zgodnie z Regulaminem. Organizatorzy nie wzywają Uczestników do uzupełnienia Formularza w przypadku braków formalnych. Formularze niespełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane merytorycznie.
  9. Formularz Konkursu będzie udostępniony od dnia 12 czerwca 2023 r. do 10 sierpnia 2023 r. na stronie internetowej Konkursu pod adresem: www.rownowaga.org.pl (,,strona internetowa Konkursu”).
  10. Uczestnik może zrezygnować́ z udziału w Konkursie poprzez przesłanie, w terminie nie później niż do 9 sierpnia 2023 r., wiadomości e-mail w przedmiocie rezygnacji, na adres: kontakt@rownowaga.org.pl.
  11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do kontaktu z Finalistą lub Rekomendowanym w celu potwierdzenia informacji zawartych w Formularzu lub związanych z jego uczestnictwem w Konkursie, a Finalista lub Rekomendowany zobowiązany jest do przedłożenia wszelkich informacji, wyjaśnień i dokumentów wykazujących informacje wskazane w Formularzu lub związane z jego uczestnictwem w Konkursie, zgodnie wymaganiem Organizatorów.
  12. Organizatorzy mają prawo wykluczyć z uczestnictwa w Konkursie Uczestnika, którego Formularz zawierać́ będzie treści sprzeczne z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszające dobre imię̨ albo renomę̨ Organizatora, który przedłożył w Formularzu dane nierzetelne lub nieprawdziwe, lub który nie przedłożył informacji, wyjaśnień i dokumentów zgodnie z pkt 3.11. Organizatorzy mogą również wykluczyć Uczestnika, który nie wskazał faktu powiązania, zgodnie z pkt 4.6. Regulaminu.
  13. Warunkiem przeprowadzenia Konkursu jest zgłoszenie się co najmniej 15 Uczestników. Organizatorzy zastrzegają prawo do rozwiązania Konkursu bez rozstrzygnięcia w przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby Uczestników w terminie wskazanym w pkt 3.9. Regulaminu.
 4. Wybór finalistów i Laureatów Konkursu
  1. Decyzję o zakwalifikowaniu Uczestnika do fazy finałowej Konkursu podejmuje Komitet Selekcyjny, składający się z przedstawicielek/przedstawicieli każdego z Organizatorów („Komitet Selekcyjny”), w oparciu o analizę formalną i merytoryczną złożonego Formularza, sumę uzyskanych punktów oraz ocenę zgodności z niniejszym Regulaminem.
  2. Komitet Selekcyjny nominuje do fazy finałowej Konkursu po trzech Uczestników w każdej Kategorii, z największą liczbą punktów łącznie ze wszystkich Obszarów. Finalistami Konkursu są Uczestnicy nominowani przez Komitet Selekcyjny do fazy finałowej Konkursu (,,Finaliści”).
  3. Zwycięzcy Konkursu (,,Laureaci”) zostaną wybrani z Finalistów przez Kapitułę Konkursu, w której skład będą wchodzić przedstawicielki/przedstawiciele Organizatorów oraz organizacji partnerskich Konkursu (Kapituła Konkursu”). Kapituła Konkursu wybierze po jednym Laureacie w każdej Kategorii.
  4. Ponadto Komitet Selekcyjny może przedstawić Kapitule Konkursu Uczestnika/ów (innych niż Finaliści) rekomendowanego/ych przez Komitet Selekcyjny do przyznania wyróżnienia w danym Obszarze (,,Rekomendowany/i”), wraz z uzasadnieniem rekomendacji, a członkini/członek Kapituły Konkursu reprezentujący dany Obszar może zdecydować o przyznaniu takiego wyróżnienia w tym Obszarze jednemu z rekomendowanych Uczestników.
  5. Skład Kapituły Konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej Konkursu do dnia 12 czerwca 2023 r.
  6. Uczestnik powiązany z członkinią/członkiem Kapituły Konkursu zobowiązany jest zgłosić ten fakt Organizatorom najpóźniej wraz ze składanym Formularzem, przesyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@rownowaga.org.pl oraz wskazując rodzaj tego powiązania. Członkinie/członkowie Komitetu Selekcyjnego oraz Kapituły Konkursu zobowiązane/i są zgłosić Organizatorom powiązanie członkini/członka Komitetu Selekcyjnego z danym Uczestnikiem lub powiązanie członkini/członka Kapituły Konkursu z danym Finalistą lub Rekomendowanym – wskazując rodzaj powiązania (w szczególności członkini/członek, która/y jest wspólnikiem lub właścicielem Uczestnika, pełni funkcję w jego organach lub władzach, jest członkinią/em, pracownicą/kiem lub w inny sposób uczestniczy w strukturach danego Uczestnika). Członkini/członek Komitetu Selekcyjnego podlega wyłączeniu z weryfikacji Formularza powiązanego z nią/nim Uczestnika, głosowania nad jego nominacją do fazy finałowej lub rekomendacją do wyróżnienia oraz z podejmowania decyzji w innych sprawach dotyczących tego Uczestnika w związku z jego uczestnictwem w Konkursie. Członkini/członek Kapituły Konkursu podlega wyłączeniu z głosowania nad wyborem powiązanego z nią/nim Uczestnika oraz z podejmowania decyzji w innych sprawach dotyczących tego Uczestnika w związku z jego uczestnictwem w Konkursie, jak również nie może przyznać wyróżnienia takiemu Uczestnikowi.
  7. Organizatorzy powiadomią Uczestników, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia przyjmowania Formularzy, o ich nominacji do fazy finałowej Konkursu lub rekomendacji do przyznania wyróżnienia w danym Obszarze zgodnie z pkt 4.4.
  8. Decyzje Komitetu Selekcyjnego oraz Kapituły Konkursu (lub odpowiednio członkini/członka) są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Uczestnikom Konkursu nie przysługują żadne roszczenia względem Organizatora w związku z decyzją Komitetu Selekcyjnego lub Kapituły Konkursu (lub odpowiednio członkini/członka).
 5. Obowiązki Finalistów oraz Rekomendowanych
  1. Każdy z Finalistów oraz każdy z Rekomendowanych:
   1. wyraża zgodę na posługiwanie się przez Organizatorów informacjami o Finaliście/Rekomendowanym i jego uczestnictwie w Konkursie, logo i nazwą Finalisty/Rekomendowanego – w związku z Konkursem oraz celami statutowymi Organizatorów powiązanymi z przedmiotem i celem Konkursu – w szczególności posługiwanie się w ramach ogłoszenia wyników Konkursu, informowania o jego Uczestnikach, zamieszczanie na stronie internetowej Konkursu, stronach internetowych i profilach mediów społecznościowych Organizatorów, w materiałach związanych z Konkursem oraz w materiałach informacyjnych, edukacyjnych i innych w ramach działalności statutowej Organizatorów – niezależnie od kanału, formy, nośnika, medium, w tym także w postaci linków do strony źródłowej, w formie plakatów, fotografii, ulotek, standów, banerów, materiałów radiowych, prasowych lub telewizyjnych, przekazów internetowych i innych materiałów, w tym materiałów archiwalnych;
   2. w przypadku uczestnictwa przedstawiciela/przedstawicielki Finalisty/Rekomendowanego w gali Konkursu, która odbędzie się w terminie określonym przez Organizatorów, zapewni, że jego przedstawiciel/przedstawicielka biorący udział w gali Konkursu, wyrazili zgodę na wykorzystanie ich wizerunku przez Organizatorów na cele, o których mowa w pkt 5.1.1. oraz na żądanie Organizatora przedłoży ich pisemne oświadczenie w tym przedmiocie wymagane przez Organizatora;
   3. zobowiązany jest do potwierdzenia informacji zawartych w Formularzu lub związanych z jego uczestnictwem w Konkursie, zgodnie z pkt 3.11.
 6. Pozostałe postanowienia
  1. Każdy z Organizatorów jest niezależnym administratorem danych osobowych reprezentantów i osób kontaktowych po stronie Uczestników Konkursu. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych określa klauzula informacyjna dostępna na stronie internetowej Konkursu.
  2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność́ strony internetowej Konkursu lub problemy z przesyłaniem danych, ani też nie gwarantuje, że strona internetowa Konkursu będzie wolna od zakłóceń́ lub błędów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę̨ danych lub inne skutki po stronie Uczestników w związku z transmisją danych na stronie 6 internetowej Konkursu, ani za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
  3. Regulamin wchodzi w życie w dniu 12 czerwca 2023 r. i jest dostępny na stronie internetowej Konkursu.
  4. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej Konkursu. Zmiana Regulaminu, która pogarszałaby warunki uczestnictwa w Konkursie Uczestników, którzy już złożyli Formularze, nie wiąże takich Uczestników.
  5. Organizator jest wyłącznie uprawniony do interpretacji i wyjaśnień co do postanowień Regulaminu. Wszelkie pytania związane z uczestnictwem w Konkursie należy kierować na adres e-mail kontakt@rownowaga.org.pl.
  6. W kwestiach, które nie zostały uregulowane w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.

Skontaktuj się z nami

Masz pytania?
Napisz do nas:
kontakt@rownowaga.org.pl