Pobierz Poradnik

Klauzula informacyjna
Konkurs „RównoWaga. Prokobieca Firma Roku”

1. Administrator

Administratorem Twoich danych osobowych pozyskanych w związku z organizacją ogólnopolskiego konkursu pod nazwą „RównoWaga. Prokobieca firma roku.” (“Konkurs”) są:

 1. Fundacja KULCZYK FOUNDATION z siedzibą w Warszawie (00-526) przy ul. Kruczej 24/26, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000471002, posiadająca numer NIP: 70104114847. Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się we wszystkich w sprawach związanych z ochroną prywatności i danych osobowych e-mailowo pod adresem iod@kulczykfoundation.org.pl,
 2. Stowarzyszenie Kongres Kobiet, stowarzyszenie założone i działające pod prawem polskim, z siedzibą przy ul. Spójni 22, 03-604 Warszawa, wpisane do Rejestru stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347440 Kontakt z administratorem jest możliwy e-mailowo pod adresem biuro@kongreskobiet.pl,
 3. Konfederacja Lewiatan, organizacja pracodawców założona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą przy ul. Z. Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa, wpisana do Rejestru stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000053779. Kontakt z administratorem jest możliwy e-mailowo pod adresem dane.osobowe@konfederacjalewiatan.pl.
 • każdy zwany dalej z osobna “Organizatorem”.

Każdy z Organizatorów jest niezależnym administratorem Twoich danych osobowych. Możesz wykonywać wszelkie prawa przyznane Ci w przepisach RODO odrębnie w stosunku do każdego z Organizatorów.

2. Kiedy i w jaki sposób Organizator pozyskuje Twoje dane?

Organizator pozyskuje Twoje dane osobowe, gdy dokonujesz zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie w imieniu organizacji, którą reprezentujesz oraz gdy Twoje dane osobowe zostaną wskazane jako dane osoby kontaktowej z ramienia organizacji, która zgłasza się do udziału w Konkursie w zgłoszeniu uczestnictwa.

3. Jakie kategorie danych osobowych przetwarza Organiazator?

Organizator przetwarza dane identyfikujące Cię (tj. Twoje imię i nazwisko) oraz Twoje służbowe dane kontaktowe (tj. Twoje stanowisko oraz służbowy adres e-mail i numer telefonu).

4. W jakich celach Organizator przetwarza Twoje dane osobowe?

Organizator przetwarza Twoje dane osobowe w celu realizacji swojego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegającego na:
(i) organizacji i przeprowadzeniu Konkursu, w tym rozpatrzeniu zgłoszeń konkursowych oraz kontaktu w sprawie uczestnictwa w gali konkursowej; oraz
(ii) przesyłaniu informacji na temat kolejnych edycji Konkursu i innych inicjatyw społecznych skierowanych do biznesu, o ile Uczestnik poda w tym celu swój adres e-mail w formularzu zgłoszeniowym.

5. Komu Organizator może ujawnić dane osobowe?

Każdy z Organizatorów może ujawnić podane przez Ciebie dane osobowe:

 1. swoim pracownikom, współpracownikom, którzy są zaangażowani w realizację Konkursu;
 2. organizacjom wspierającym Konkurs, w szczególności fundatorom nagród i współorganizatorom gali konkursowej;
 3. dostawcom usług, oprogramowania i systemów informatycznych, które Organizator wykorzystuje do prowadzenia swojej działalności statutowej, w tym do realizacji Konkursu;
 4. podmiotom, które świadczą usługi wspierające działalność statutową Organizatora, takie jak usługi księgowe, usługi doradztwa prawnego i biznesowego, usługi konserwacji sprzętu IT, usługi finansowe – wyłącznie w niezbędnym do świadczenia tego rodzaju usług zakresie

6. Czy Organizator będzie przekazywać dane osobowe poza obszar EOG?

Organizator nie będzie przekazywać pozyskanych danych osobowych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

7. Jak długo Organizator będą przetwarzać dane osobowe?

Organizator będzie przetwarzać dane osobowe przez cały okres prowadzenia Konkursu oraz następnie przez okres przedawnienia roszczeń uczestników z tytułu wzięcia udziału w Konkursie.

8. Jakie prawa przysługują osobom, których dane dotyczą w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Organizatora?

Masz prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych;
 2. żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 3. wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie;
 4. w zakresie w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionego interesu Organizatora – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;
 5. w związku z tym, że podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest prawnie uzasadniony interes Organizatora, nie przysługuje Ci prawo do przenoszenia danych osobowych;

9. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

10. Czy Organizator będzie wykorzystywać dane osobowe do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania?

Nie

Skontaktuj się z nami

Masz pytania?
Napisz do nas:
kontakt@rownowaga.org.pl