Wypełnij ankietę zgłoszeniową i zgłoś się do konkursu RównoWaga. Na zgłoszenia czekamy do 30 czerwca 2024. Zgłoszenia są bezpłatne.

 • 1Dane firmy
 • 2Oświadczenie
 • 3Polityka
  i mechanizmy
  równości
 • 4Rozwój
  i szkolenia
 • 5Równowaga
  praca-dom
 • 6Płace
 • 7Zdrowie
 • 8Gotowe
 • 1
 • /
 • 8

Dane firmy/organizacji

Błędne dane

Błędne dane

Błędne dane

Błędne dane

Błędne dane

Błędne dane

Błędne dane

Błędne dane

Błędne dane

Błędne dane

Dane osoby kontaktowej

Błędne dane

Błędne dane

Błędne dane

Błędne dane

  Załącz podpisaną deklarację

  Oświadczenie Uczestnika Ogólnopolskiego Konkursu „RÓWNOWAGA. PROKOBIECA FIRMA ROKU” organizowanego przez Kulczyk Foundation, Stowarzyszenie Kongres Kobiet oraz Konfederację Lewiatan. Prosimy pobrać dokument, uzupełnić i załączyć podpisany skan oświadczenia.

  Czy w Twojej firmie promowanie równości jest ważnym aspektem kultury organizacji?

  Proszę wybrać

  Czy Twoja firma stosuje zasady równości podczas rekrutacji i awansów? (brak dyskryminacji w ocenie kandydatów_ek o tym samym poziomie kwalifikacji oraz starania, aby w procesie rekrutacji i awansów znalazły się osoby niedoreprezentowanej płci)

  Proszę wybrać

  Czy istnieją procedury dotyczące mobbingu i molestowania seksualnego?

  Proszę wybrać

  Czy w Twojej firmie i podczas rekrutacji stanowiska opisane są z użyciem feminatywów lub neutratywów?

  Proszę wybrać

  Prosimy o dodanie załącznika, który będzie stanowił potwierdzenie działań organizacji. Może to być np. zrzut z ekranu, fragment regulaminu lub zdjęcie

  Kliknij i załącz.

  Błędne dane

  Czy w Twojej firmie zorganizowano szkolenie lub kampanie edukacyjną z zakresu równości i różnorodności w 2023 roku?

  Proszę wybrać

  Prosimy o dodanie załącznika, który będzie stanowił potwierdzenie działań organizacji. Może to być np. zrzut z ekranu, fragment regulaminu lub zdjęcie.

  Kliknij i załącz.

  Błędne dane

  Jakie są inne podejmowane działania w obszarze polityki i mechanizmów równości i co było największym sukcesem?

  Opis: Prosimy o wypunktowanie konkretnych, dodatkowych działań jakie są podejmowane.

  Przykłady: współpraca z partnerami społecznymi, przyjęcie strategii, zasad i/lub narzędzi polityki równości na poziomie firmy, programy wspierające rozwój kariery kobiet.

  Błędne dane

  Czy firma zachęca kobiety do podnoszenia kompetencji zawodowych?

  [radio q2_1-czy-firma-zacheca-kobiety-do-podnoszenia-kompetencji use_label_element default:0 "Tak, firma oferuje i współfinansuje dodatkowe możliwości rozwoju" "Tak, firma przekazuje informacje o możliwościach podnoszenia kompetencji "Nie"]

  Proszę wybrać

  Jaki był udział pracowniczek w szkoleniach fakultatywnych w 2023 roku? (Na przykład: szkolenia rozwojowe/podnoszące kwalifikacje zawodowe, warsztaty i treningi wewnętrzne w siedzibie pracodawcy, szkolenia certyfikacyjne, kursy językowe)

  Opis: Prosimy o podanie jednej wartości oraz wskazanie rodzaju szkoleń:

  • procent kobiet biorących udział w szkoleniach do ogółu zatrudnionych kobiet (jeżeli pracuje 100 pracowniczek i 50 wzięło udział w szkoleniach fakultatywnych to 50%).
  Kobiety biorące udział w szkoleniach do ogółu kobiet:
  Rodzaje szkoleń:

  Proszę wpisać

  Jaki był udział kobiet i mężczyzn w awansach w ciągu 2023 roku?

  Opis: Liczone jako odsetek awansowanych kobiet/mężczyzn w ogólnej liczbie zatrudnionych kobiet/mężczyzn (jeżeli w 2023 roku awansowało 15 z 50 zatrudnionych kobiet i 25 z 50 zatrudnionych mężczyzn to odsetek wyniesie kolejno (15/50)*100=30% kobiet i (25/50)*100=50% mężczyzn

  Proszę wpisać

  Jaki był udział pracowników_czek na stanowiskach kierowniczych i na stanowiskach dyrektorskich ze względu na płeć?

  Opis: Liczony jako proporcja udziału kobiet i mężczyzn w awansach (jeżeli na stanowiskach kierowniczych jest 10 osób i 6 kobiet oraz 4 mężczyzn to proporcja udziału wyniesie 60% kobiet oraz 40% mężczyzn).

  Proszę wpisać

  Czy Twoja firma/organizacja wspiera inicjatywy pracownicze mające na celu rozwój kobiet oraz motywujące kobiety do większej aktywności w środowisku pracy (np. kampanie społeczne, sieci pracownicze, konkursy, mentoring)?

  Proszę wybrać

  Jakie są inne podejmowane działania wzmacniające pozycję kobiet w środowisku pracy i co jest największym sukcesem?

  Opis: Prosimy o wypunktowanie konkretnych, dodatkowych działań jakie są podejmowane.

  Przykłady: monitoring udziału kobiet i mężczyzn w awansie i/lub na stanowiskach kierowniczych, dobrowolne szkolenia branżowe, czy podnoszące kompetencje finansowane/współfinansowane przez pracodawcę, finansowanie/dofinansowanie studiów, przejrzyste ścieżki rozwoju opisane w dokumentach wewnętrznych, szkolenia i kursy dostosowane do potrzeb kobiet zatrudnionych w firmie (np. rozwój kompetencji przywódczych kobiet, promowanie marki osobistej)

  Błędne dane

  Jaka była liczba mężczyzn, którzy w Twojej firmie skorzystali z urlopu rodzicielskiego w roku 2023?

  Opis: Rodzicielski to urlop dla obojga rodziców trwający 41 tygodni (przy urodzeniu jednego dziecka), gdzie każdy z rodziców ma swoje 9 tygodni urlopu, którego nie może transferować na drugiego rodzica. Nie mylić z urlopem ojcowskim, który trwa 2 tyg., jest płatny 100% i jest przeznaczony wyłącznie dla ojców.
  Liczone jako procent mężczyzn korzystających z urlopu rodzicielskiego spośród wszystkich mężczyzn, którym w roku 2023 urodziło się dziecko

  Błędne dane

  Czy pracownik_czka ma możliwość pracy zdalnej?

  Opis: Pytanie dotyczy pracowników, których zakres obowiązków to dopuszcza

  Błędne dane

  Możliwość wzięcia godziny lub dwóch wolnego w godzinach pracy, aby zająć się sprawami osobistymi lub rodzinnymi

  Proszę wybrać

  Jaki jest procent kobiet pracujących w Twojej firmie, które po urlopie rodzicielskim wraca do pracy? (Dane szacunkowe w latach 2020-2023)

  Opis: Liczony jako procent kobiet, które po zakończeniu urlopu rodzicielskiego wraca do pracy (jeżeli w ciągu ostatnich 3 lat 20 kobiet w Twojej firmie skorzystało z urlopu rodzicielskiego i 15 z nich wróciło do pracy to odpowiedź wyniesie 75%)

  Proszę wybrać

  Czy w Twojej firmie informujesz pracowników/czki o przysługujących im prawach i aktywnie promujesz równość rodzicielską?

  Błędne dane

  Prosimy o dodanie załącznika, który będzie stanowił potwierdzenie działań organizacji. Może to być np. zrzut z ekranu, fragment regulaminu lub zdjęcie.

  Kliknij i załącz.

  Błędne dane

  Jakie są inne podejmowane działania w obszarze zapewnienia lepszej równowagi praca-dom dla kobiet i mężczyzn i co było największym sukcesem?

  Opis: Prosimy o wypunktowanie konkretnych, dodatkowych działań jakie są podejmowane.

  Przykłady: sposób wdrożenia dyrektywy work-life balance, włączanie pracowników/czek na dłuższych nieobecnościach (szczególnie związanych z urlopem rodzicielskim) w wydarzenia firmowe/branżowe, wyrównanie wynagrodzenia do 100% podczas urlopu partnerskiego, możliwość przyjścia do pracy z dzieckiem, wydarzenia skierowane do rodzin (dzieci, osoby starsze, partnerskie)

  Błędne dane

  Czy w firmie podejmowany jest temat luki płacowej?

  Proszę wybrać

  Prosimy o dodanie załącznika, który będzie stanowił potwierdzenie działań organizacji. Może to być np. zrzut z ekranu, fragment regulaminu lub zdjęcie.

  Kliknij i załącz.

  Błędne dane

  Jaki jest poziom średniej luki płacowej, liczonej jako procentowa różnica między przeciętnym miesięcznym (lub godzinowym) całkowitym wynagrodzeniem brutto kobiet i mężczyzn?

  Opis: Średnia luka płacowa liczona jako procentowa różnica między przeciętnym miesięcznym (lub godzinowym) wynagrodzeniem brutto kobiet i mężczyzn, mierzona jako procent wynagrodzenia mężczyzn. Jeżeli mężczyzna zarabia 5000 tys. zł brutto, a kobieta 4000 tys. zł brutto to luka wynosi 20% (5000 zł-4000 zł)/5000 zł. Jeżeli Twoja organizacja oblicza również skorygowaną lukę płacową napisz o tym w otwartym pytaniu.

  Błędne dane

  Czy podawane są widełki płacowe przy rekrutacji?

  Proszę wybrać

  Czy podawane są widełki płacowe przy awansach?

  Proszę wybrać

  Czy Twoja firma porównuje wynagrodzenia pracowników/czek z poziomem rynkowym, aby zapewnić konkurencyjne i sprawiedliwe płace?

  Błędne dane

  Jakie są inne podejmowane działania w zakresie wyrównania płac kobiet i mężczyzn, i co jest największym sukcesem?

  Przykłady: obliczanie skorygowanej luki płacowej i jej wartość, analiza punktów krytycznych, w których pojawia się luka płacowa i przeciwdziałanie im, standaryzacja stanowisk, regularny audyt płac (wewnętrzny lub zewnętrzny)

  Błędne dane

  Czy firma/organizacja podejmuje działania w obszarze zdrowia menstruacyjnego w swoim miejscu pracy?

  Proszę wybrać

  Czy firma/organizacja podejmuje działania wspierające osoby w okresie okołomenopauzalnym?

  Proszę wybrać

  Czy pracownicy_czki mają swobodny dostęp do pomieszczeń sanitarnych?

  Proszę wybrać

  Czy w firmie/organizacji wspierane jest zdrowie psychiczne pracowników_czek?

  Proszę wybrać

  Czy firma/organizacja podejmuje inne działania dot. zdrowia kobiet i mężczyzn?

  Proszę wybrać

  Jakie są inne podejmowane działania w obszarze zdrowia i profilaktyki pracowników_czek i co jest największym sukcesem?

  Opis: Prosimy o wypunktowanie konkretnych, dodatkowych działań jakie są podejmowane.

  Przykłady: Kampania społeczna nt. mammografii, powołanie grupy dbającej o zdrowie kobiet i/lub mężczyzn w firmie, wprowadzenie urlopu menstruacyjnego/menopauzalnego.

  Błędne dane

   Załącz podpisaną deklarację

   Oświadczenie Uczestnika Ogólnopolskiego Konkursu „RÓWNOWAGA. PROKOBIECA FIRMA ROKU” organizowanego przez Kulczyk Foundation, Stowarzyszenie Kongres Kobiet oraz Konfederację Lewiatan. Prosimy pobrać dokument, uzupełnić i załączyć podpisany skan oświadczenia.

   Czy kierownictwo firmy podjęło decyzję, że równość uznawana jest za priorytet i jest częścią kultury organizacji?

   Proszę wybrać

   Czy w Twojej firmie istnieją równościowe wytyczne dla rekrutacji i awansów, przeciwdziałania dyskryminacji, mobbingowi i molestowaniu seksualnemu oraz monitoring procesu wyrównywania szans kobiet i mężczyzn (okresowe sprawozdania do zarządu organizacji)

   Proszę wybrać

   Czy powołano stanowisko/dział odpowiedzialne za równość i różnorodność?

   Proszę wybrać

   Czy w Twojej firmie i podczas rekrutacji stanowiska opisane są z użyciem feminatywów lub neutratywów?

   Proszę wybrać

   Prosimy o dodanie załącznika, który będzie stanowił potwierdzenie działań organizacji. Może to być np. zrzut z ekranu, fragment regulaminu lub zdjęcie.

   Kliknij i załącz.

   Błędne dane

   Czy w Twojej firmie prowadzone są szkolenia z zakresu równości i różnorodności?

   Proszę wybrać

   Jakie są inne podejmowane działania w obszarze polityki i mechanizmów równości i co było największym sukcesem?

   Opis: Prosimy o wypunktowanie konkretnych, dodatkowych działań jakie są podejmowane.

   Przykłady: współpraca z partnerami społecznymi, komunikacja wewnętrzna na temat równości i różnorodności, wewnętrzne badania wśród pracowników/czek dot. np. równości szans, poczucia przynależności do organizacji, programy wspierające rozwój kariery kobiet

   Błędne dane

   Czy firma /organizacja zachęca kobiety do podnoszenia kompetencji zawodowych?

   Proszę wybrać

   Jaki był udział pracowniczek w szkoleniach fakultatywnych w 2023 roku? (Na przykład: szkolenia rozwojowe/podnoszące kwalifikacje zawodowe, warsztaty i treningi wewnętrzne w siedzibie pracodawcy, szkolenia certyfikacyjne, kursy językowe)

   Opis: Prosimy o podanie jednej wartości oraz wskazanie rodzaju szkoleń:

   • procent kobiet biorących udział w szkoleniach do ogółu zatrudnionych kobiet (jeżeli pracuje 100 pracowniczek i 50 wzięło udział w szkoleniach fakultatywnych to 50%)
   Kobiety biorące udział w szkoleniach do ogółu kobiet:
   Rodzaje szkoleń:

   Proszę wpisać

   Jaki był udział kobiet i mężczyzn w awansach w ciągu 2023 roku?

   Opis: Liczone jako odsetek awansowanych kobiet/mężczyzn w ogólnej liczbie zatrudnionych kobiet/mężczyzn (jeżeli w 2023 roku awansowało 15 z 50 zatrudnionych kobiet i 25 z 50 zatrudnionych mężczyzn to odsetek wyniesie kolejno (15/50)*100=30% kobiet i (25/50)*100=50% mężczyzn

   Proszę wpisać

   Jaki był udział pracowników_czek na stanowiskach kierowniczych i na stanowiskach dyrektorskich ze względu na płeć?

   Opis: Liczony jako proporcja udziału kobiet i mężczyzn w awansach (jeżeli na stanowiskach kierowniczych jest 10 osób i 6 kobiet oraz 4 mężczyzn to proporcja udziału wyniesie 60% kobiet oraz 40% mężczyzn).

   Proszę wpisać

   Jaki był udział pracowników_czek w zarządzie i radach nadzorczych?

   Opis: Liczony jako proporcja udziału kobiet i mężczyzn w zarządzie (jeżeli w zarządzie jest 5 osób i 3 kobiety oraz 2 mężczyzn to proporcja udziału wyniesie 60% kobiet oraz 40% mężczyzn).

   Proszę wpisać

   Jakie są inne podejmowane działania wzmacniające pozycję kobiet w środowisku pracy i co jest największym sukcesem?

   Opis: Prosimy o wypunktowanie konkretnych, dodatkowych działań jakie są podejmowane.

   Przykłady: inicjatywy pracownicze mające na celu rozwój kobiet, monitoring proporcji płci w zakresie dostępu do promocji – korzystanie w trakcie rekrutacji z puli kandydatów uwzględniającej w równych proporcjach kobiety i mężczyzn), czy w rekrutacji lub retencji, zapewnienie udziału w programach/szkoleniach mających na celu wspieranie ich w rozwoju do ról managerskich i strategicznych, programy mentoringowe

   Błędne dane

   Jaka była liczba mężczyzn, którzy w Twojej firmie skorzystali z urlopu rodzicielskiego w roku 2023?

   Opis: Rodzicielski to urlop dla obojga rodziców trwający 41 tygodni (przy urodzeniu jednego dziecka), gdzie każdy z rodziców ma swoje 9 tygodni urlopu, którego nie może transferować na drugiego rodzica. Nie mylić z urlopem ojcowskim, który trwa 2 tyg., jest płatny 100% i jest przeznaczony wyłącznie dla ojców.
   Liczone jako procent mężczyzn korzystających z urlopu rodzicielskiego spośród wszystkich mężczyzn, którym w roku 2023 urodziło się dziecko.

   Błędne dane

   Czy w Twojej organizacji informujesz pracowników/czki o przysługujących im prawach i aktywnie promujesz równość rodzicielską?

   Błędne dane

   Czy pracownik_czka ma możliwość pracy zdalnej?

   Opis: Pytanie dotyczy pracowników, których zakres obowiązków to dopuszcza

   Proszę wybrać

   Możliwość wzięcia godziny lub dwóch wolnego w godzinach pracy, aby zająć się sprawami osobistymi lub rodzinnymi

   Proszę wybrać

   Jaki jest procent kobiet pracujących w Twojej firmie, które po urlopie rodzicielskim wraca do pracy? (Dane szacunkowe w latach 2020-2023)

   Opis: Liczony jako procent kobiet, które po zakończeniu urlopu rodzicielskiego wraca do pracy (jeżeli w ciągu ostatnich 3 lat 20 kobiet skorzystało z urlopu rodzicielskiego i 15 z nich wróciło do pracy to odpowiedź wyniesie 75%)

   Błędne dane

   Jakie są inne podejmowane działania w obszarze zapewnienia lepszej równowagi praca-dom dla kobiet i mężczyzn i co było największym sukcesem?

   Opis: Prosimy o wypunktowanie konkretnych, dodatkowych działań jakie są podejmowane.

   Przykłady: sposób wdrożenia dyrektywy work-life balance, włączanie pracowników/czek na dłuższych nieobecnościach (szczególnie związanych z urlopem rodzicielskim) w wydarzenia firmowe/branżowe, wyrównanie wynagrodzenia do 100% podczas urlopu partnerskiego, możliwość przyjścia do pracy z dzieckiem, wydarzenia skierowane do rodzin (dzieci, osoby starsze, partnerskie)

   Błędne dane

   Czy w firmie obliczana jest luka płacowa?

   Proszę wybrać

   Jaki jest poziom średniej luki płacowej, liczonej jako procentowa różnica między przeciętnym miesięcznym (lub godzinowym) całkowitym wynagrodzeniem brutto kobiet i mężczyzn?

   Opis: Średnia luka płacowa liczona jako procentowa różnica między przeciętnym miesięcznym (lub godzinowym) wynagrodzeniem brutto kobiet i mężczyzn, mierzona jako procent wynagrodzenia mężczyzn. Jeżeli mężczyzna zarabia 5000 tys. zł brutto, a kobieta 4000 tys. zł brutto to luka wynosi 20% (5000 zł-4000 zł)/5000 zł. Jeżeli Twoja organizacja oblicza również skorygowaną lukę płacową napisz o tym w otwartym pytaniu.

   Błędne dane

   Kto informowany jest o poziomie luki płacowej?

   Proszę wybrać

   Czy podawane są widełki płacowe przy rekrutacji i awansach?

   Proszę wybrać

   Jaki był udział kobiet i mężczyzn w 10% najlepiej zarabiających osób w firmie w 2023 roku?

   Opis: Wynagrodzenia uzyskane z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług, oraz kontraktów menadżerskich. Liczone jako proporcja kobiet i mężczyzn w 10% najlepiej zarabiających. Jeżeli firma zatrudnia 100 osób i w 10 najlepiej zarabiających jest 6 mężczyzn i 4 kobiety, wówczas należy wpisać 40% kobiet i 60% mężczyzn.

   Błędne dane

   Jakie są inne podejmowane działania w zakresie wyrównania płac kobiet i mężczyzn, i co jest największym sukcesem?

   Opis: Prosimy o wypunktowanie konkretnych, dodatkowych działań jakie są podejmowane.

   Przykłady: obliczanie skorygowanej luki płacowej i jej wartość, regularne porównywanie wynagrodzeń z poziomem rynkowym, analiza punktów krytycznych, w których pojawia się luka płacowa i przeciwdziałanie im, standaryzacja stanowisk

   Błędne dane

   Czy firma/organizacja podejmuje działania w obszarze zdrowia menstruacyjnego w swoim miejscu pracy?

   Proszę wybrać

   Czy firma/organizacja podejmuje działania wspierające osoby w okresie okołomenopauzalnym i komunikuje je wewnętrznie?

   Proszę wybrać

   Czy pracownicy_czki mają swobodny dostęp do pomieszczeń sanitarnych?

   Proszę wybrać

   Czy w firmie/organizacji wspierane jest zdrowie psychiczne pracowników_czek?

   Proszę wybrać

   Czy firma/organizacja podejmuje inne działania dot. zdrowia kobiet i mężczyzn?

   Proszę wybrać

   Jakie inne działania są podejmowane w obszarze zdrowia i profilaktyki pracowników_czek i co jest największym sukcesem?

   Opis: Prosimy o wypunktowanie konkretnych, dodatkowych działań jakie są podejmowane.

   Przykłady: Kampania społeczna nt. mammografii, powołanie grupy dbającej o zdrowie kobiet i/lub mężczyzn w firmie, wprowadzenie urlopu menstruacyjnego/menopauzalnego

   Błędne dane

    Załącz podpisaną deklarację

    Oświadczenie Uczestnika Ogólnopolskiego Konkursu „RÓWNOWAGA. PROKOBIECA FIRMA ROKU” organizowanego przez Kulczyk Foundation, Stowarzyszenie Kongres Kobiet oraz Konfederację Lewiatan. Prosimy pobrać dokument, uzupełnić i załączyć podpisany skan oświadczenia.

    Czy w Twojej organizacji promowanie równości jest ważnym aspektem?

    Proszę wybrać

    Czy Twoja organizacja opracowała i stosuje zasady równości podczas rekrutacji i awansów? (brak dyskryminacji w ocenie kandydatów_ek o tym samym poziomie kwalifikacji oraz starania, aby w procesie rekrutacji i awansów znalazły się osoby niedoreprezentowanej płci)

    Proszę wybrać

    Czy istnieją procedury dotyczące mobbingu i molestowania seksualnego?

    Proszę wybrać

    Czy w Twojej organizacji i podczas rekrutacji stanowiska opisane są z użyciem feminatywów lub neutratywów?

    Proszę wybrać

    Prosimy o dodanie załącznika, który będzie stanowił potwierdzenie działań organizacji. Może to być np. zrzut z ekranu, fragment regulaminu lub zdjęcie.

    Kliknij i załącz.

    Błędne dane

    Czy w Twojej organizacji zorganizowano szkolenie lub kampanie edukacyjną z zakresu równości i różnorodności w 2023 roku?

    Proszę wybrać

    Prosimy o dodanie załącznika, który będzie stanowił potwierdzenie działań organizacji. Może to być np. zrzut z ekranu, fragment regulaminu lub zdjęcie.

    Kliknij i załącz.

    Błędne dane

    Jakie są inne podejmowane działania w obszarze polityki i mechanizmów równości i co było największym sukcesem?

    Opis: Prosimy o wypunktowanie konkretnych, dodatkowych działań jakie są podejmowane.

    Przykłady: współpraca z innymi partnerami społecznymi/biznesem w zakresie równości i różnorodności, przyjęcie strategii, zasad i/lub narzędzi polityki równości na poziomie organizacji, programy wspierające rozwój kariery kobiet

    Błędne dane

    Czy organizacja aktywnie zachęca kobiety do podnoszenia kompetencji zawodowych?

    Proszę wybrać

    W jaki sposób Twoja organizacja dostosowuje ofertę szkoleń do potrzeb i zainteresowań pracowników/czek?

    Proszę wybrać

    Czy w Twojej organizacji istnieje możliwość awansu dla pracowników/czek?

    Proszę wybrać

    Jaki był udział pracowników_czek na stanowiskach kierowniczych/menadżerskich ze względu na płeć?

    Opis: Liczony jako proporcja udziału kobiet i mężczyzn (jeżeli na stanowiskach kierowniczych jest 10 osób i 6 kobiet oraz 4 mężczyzn to proporcja udziału wyniesie 60% kobiet oraz 40% mężczyzn)

    Proszę wybrać

    Czy Twoja firma/organizacja wspiera inicjatywy pracownicze mające na celu rozwój kobiet oraz motywujące kobiety do większej aktywności w środowisku pracy (np. kampanie społeczne, sieci pracownicze, konkursy, mentoring)?

    Proszę wybrać

    Jakie są inne podejmowane działania wzmacniające pozycję kobiet w środowisku pracy i co jest największym sukcesem?

    Opis: Prosimy o wypunktowanie konkretnych, dodatkowych działań jakie są podejmowane.

    Przykłady: monitoring udziału kobiet i mężczyzn w awansie i/lub na stanowiskach kierowniczych, dobrowolne szkolenia branżowe, czy podnoszące kompetencje finansowane/współfinansowane przez pracodawcę, finansowanie/dofinansowanie studiów, przejrzyste ścieżki rozwoju opisane w dokumentach wewnętrznych, szkolenia i kursy dostosowane do potrzeb kobiet zatrudnionych w firmie (np. rozwój kompetencji przywódczych kobiet, promowanie marki osobistej)

    Błędne dane

    Czy pracownik_czka ma możliwość pracy zdalnej?

    Opis: Pytanie dotyczy pracowników, których zakres obowiązków to dopuszcza

    Błędne dane

    Możliwość wzięcia godziny lub dwóch wolnego w godzinach pracy, aby zająć się sprawami osobistymi lub rodzinnymi

    Błędne dane

    Czy w Twojej organizacji informujesz pracowników/czki o przysługujących im prawach i aktywnie promujesz równość rodzicielską?

    Proszę wybrać

    Prosimy o dodanie załącznika, który będzie stanowił potwierdzenie działań organizacji. Może to być np. zrzut z ekranu, fragment regulaminu lub zdjęcie.

    Kliknij i załącz.

    Błędne dane

    Czy Twoja organizacja w 2023 r. zorganizowała wydarzenia skierowane do rodzin (dzieci, osoby starsze, partnerskie) takie jak dni otwarte, pikniki rodzinne czy warsztaty edukacyjne?

    Proszę wybrać

    Prosimy o dodanie załącznika, który będzie stanowił potwierdzenie działań organizacji. Może to być np. zrzut z ekranu, fragment regulaminu lub zdjęcie.

    Kliknij i załącz.

    Błędne dane

    Czy w Twojej organizacji istnieje możliwość przyjścia do pracy z dzieckiem?

    Błędne dane

    Jakie są inne podejmowane działania w obszarze zapewnienia lepszej równowagi praca-dom dla kobiet i mężczyzn i co było największym sukcesem?

    Opis: Prosimy o wypunktowanie konkretnych, dodatkowych działań jakie są podejmowane.

    Przykłady: sposób wdrożenia dyrektywy work-life balance, włączanie pracowników/czek na dłuższych nieobecnościach (szczególnie związanych z urlopem rodzicielskim) w wydarzenia organizacji/branżowe, udział ojców w wykorzystaniu urlopów ojcowskich/rodzicielskich (jeżeli są w organizacji), udział kobiet powracających do pracy po urlopie rodzicielskim (jeżeli są w organizacji)

    Błędne dane

    Czy w organizacji podejmowany jest temat luki płacowej?

    Proszę wybrać

    Jaki jest poziom średniej luki płacowej, liczonej jako procentowa różnica między przeciętnym miesięcznym (lub godzinowym) całkowitym wynagrodzeniem brutto kobiet i mężczyzn?

    Opis: Średnia luka płacowa liczona jako procentowa różnica między przeciętnym miesięcznym (lub godzinowym) wynagrodzeniem brutto kobiet i mężczyzn, mierzona jako procent wynagrodzenia mężczyzn. Jeżeli mężczyzna zarabia 5000 tys. zł brutto, a kobieta 4000 tys. zł brutto to luka wynosi 20% (5000 zł-4000 zł)/5000 zł. Jeżeli Twoja organizacja oblicza również skorygowaną lukę płacową napisz o tym w otwartym pytaniu.

    Błędne dane

    Czy podawane są widełki płacowe przy rekrutacji?

    Proszę wybrać

    Czy podawane są widełki płacowe przy awansach?

    Proszę wybrać

    Czy Twoja organizacja regularnie porównuje wynagrodzenia pracowników/czek z poziomem rynkowym, aby zapewnić konkurencyjne i sprawiedliwe płace?

    Błędne dane

    Jakie są inne podejmowane działania w zakresie wyrównania płac kobiet i mężczyzn, i co jest największym sukcesem?

    Przykłady: obliczanie skorygowanej luki płacowej i jej wartość, analiza punktów krytycznych, w których pojawia się luka płacowa i przeciwdziałanie im, standaryzacja stanowisk, regularny audyt/przegląd płac, wdrożone regulaminy płacowe/zasady wynagradzania

    Błędne dane

    Czy firma/organizacja podejmuje działania w obszarze zdrowia menstruacyjnego w swoim miejscu pracy?

    Proszę wybrać

    Czy firma/organizacja podejmuje działania wspierające osoby w okresie okołomenopauzalnym?

    Proszę wybrać

    Czy pracownicy_czki mają swobodny dostęp do pomieszczeń sanitarnych?

    Proszę wybrać

    Czy w firmie/organizacji wspierane jest zdrowie psychiczne pracowników_czek?

    Proszę wybrać

    Czy firma/organizacja podejmuje inne działania dot. zdrowia kobiet i mężczyzn?

    Proszę wybrać

    Jakie są inne podejmowane działania w obszarze zdrowia i profilaktyki pracowników_czek i co jest największym sukcesem?

    Opis: Prosimy o wypunktowanie konkretnych, dodatkowych działań jakie są podejmowane.

    Przykłady: Kampania społeczna nt. mammografii, powołanie grupy dbającej o zdrowie kobiet i/lub mężczyzn w firmie, wprowadzenie urlopu menstruacyjnego/menopauzalnego

    Błędne dane

     Załącz podpisaną deklarację

     Oświadczenie Uczestnika Ogólnopolskiego Konkursu „RÓWNOWAGA. PROKOBIECA FIRMA ROKU” organizowanego przez Kulczyk Foundation, Stowarzyszenie Kongres Kobiet oraz Konfederację Lewiatan. Prosimy pobrać dokument, uzupełnić i załączyć podpisany skan oświadczenia.

     Czy instytucja przyjęła Plan Równości Płci?

     Proszę wybrać

     Czy Twoja organizacja opracowała i stosuje zasady równości podczas rekrutacji i awansów? (brak dyskryminacji w ocenie kandydatów_ek o tym samym poziomie kwalifikacji oraz starania, aby w procesie rekrutacji i awansów znalazły się osoby niedoreprezentowanej płci)

     Proszę wybrać

     Jak realizowane są zasady przeciwdziałania mobbingowi i molestowaniu seksualnemu?

     Proszę wybrać

     Czy w Twojej organizacji i podczas rekrutacji stanowiska opisane są z użyciem feminatywów lub neutratywów? (w ramach prawnie dopuszczalnych, np. w ogłoszeniach rekrutacyjnych na wizytówkach, tabliczkach na drzwiach czy w stopkach mailowych)

     Proszę wybrać

     Prosimy o dodanie załącznika, który będzie stanowił potwierdzenie działań organizacji. Może to być np. zrzut z ekranu, fragment regulaminu lub zdjęcie.

     Kliknij i załącz.

     Błędne dane

     Czy w Twojej organizacji zorganizowano szkolenie/kampanię edukacyjną z zakresu równości i różnorodności w 2023 roku?

     Proszę wybrać

     Prosimy o dodanie załącznika, który będzie stanowił potwierdzenie działań organizacji. Może to być np. zrzut z ekranu, fragment regulaminu lub zdjęcie.

     Kliknij i załącz.

     Błędne dane

     Jakie są inne podejmowane działania w obszarze polityki i mechanizmów równości i co było największym sukcesem?

     Opis: Prosimy o wypunktowanie konkretnych, dodatkowych działań jakie są podejmowane.

     Przykłady: współpraca z partnerami społecznymi/biznesem w zakresie równości i różnorodności, przyjęcie strategii, zasad i/lub narzędzi polityki równości na poziomie organizacji

     Błędne dane

     Czy firma/organizacja zachęca kobiety do podnoszenia kompetencji zawodowych?

     Proszę wybrać

     Jaki był udział pracowniczek w szkoleniach fakultatywnych w 2023 roku? (Na przykład: szkolenia rozwojowe/podnoszące kwalifikacje zawodowe, warsztaty i treningi wewnętrzne w siedzibie pracodawcy, szkolenia certyfikacyjne, kursy językowe)

     Opis: Prosimy o podanie jednej wartości oraz wskazanie rodzaju szkoleń:

     • procent kobiet biorących udział w szkoleniach do ogółu zatrudnionych kobiet (jeżeli pracuje 100 pracowniczek i 50 wzięło udział w szkoleniach fakultatywnych to 50%).

     Błędne dane

     Jaki był udział kobiet i mężczyzn w awansach w ciągu 2023 roku?

     Opis: Liczone jako odsetek awansowanych kobiet/mężczyzn w ogólnej liczbie zatrudnionych kobiet/mężczyzn (jeżeli w 2023 roku awansowało 15 z 50 zatrudnionych kobiet i 25 z 50 zatrudnionych mężczyzn to odsetek wyniesie kolejno (15/50)*100=30% kobiet i (25/50)*100=50% mężczyzn

     Błędne dane

     Jaki był udział pracowników_czek na stanowiskach kierowniczych i na stanowiskach dyrektorskich ze względu na płeć?

     Opis: Liczony jako proporcja udziału kobiet i mężczyzn w awansach (jeżeli na stanowiskach kierowniczych jest 10 osób i 6 kobiet oraz 4 mężczyzn to proporcja udziału wyniesie 60% kobiet oraz 40% mężczyzn).

     Błędne dane

     Czy Twoja firma/organizacja wspiera inicjatywy pracownicze mające na celu rozwój kobiet oraz motywujące kobiety do większej aktywności w środowisku pracy (np. kampanie społeczne, sieci pracownicze, konkursy, mentoring)?

     Proszę wybrać

     Jakie są inne podejmowane działania wzmacniające pozycję kobiet w środowisku pracy i co jest największym sukcesem?

     Opis: Prosimy o wypunktowanie konkretnych, dodatkowych działań jakie są podejmowane.

     Przykłady: monitoring udziału kobiet i mężczyzn w awansie i/lub na stanowiskach kierowniczych, dobrowolne szkolenia branżowe, czy podnoszące kompetencje finansowane/współfinansowane przez pracodawcę, finansowanie/dofinansowanie studiów, przejrzyste ścieżki rozwoju opisane w dokumentach wewnętrznych, szkolenia i kursy dostosowane do potrzeb kobiet zatrudnionych w firmie (np. rozwój kompetencji przywódczych kobiet, promowanie marki osobistej)

     Błędne dane

     Jaka była liczba mężczyzn, którzy w Twojej organizacji skorzystali z urlopu rodzicielskiego w roku 2023?

     Opis: Rodzicielski to urlop dla obojga rodziców trwający 41 tygodni (przy urodzeniu jednego dziecka), gdzie każdy z rodziców ma swoje 9 tygodni urlopu, którego nie może transferować na drugiego rodzica. Nie mylić z urlopem ojcowskim, który trwa 2 tyg., jest płatny 100% i jest przeznaczony wyłącznie dla ojców.
     Liczone jako procent mężczyzn korzystających z urlopu rodzicielskiego spośród wszystkich mężczyzn, którym w roku 2023 urodziło się dziecko

     Błędne dane

     Czy pracownik_czka ma możliwość pracy zdalnej?

     Opis: Pytanie dotyczy pracowników, których zakres obowiązków to dopuszcza

     Błędne dane

     Możliwość wzięcia godziny lub dwóch wolnego w godzinach pracy, aby zająć się sprawami osobistymi lub rodzinnymi

     Proszę wybrać

     Jaki jest procent kobiet pracujących w Twojej organizacji, które po urlopie rodzicielskim wraca do pracy? (Dane szacunkowe w latach 2020-2023)

     Opis: Liczony jako procent kobiet, które po zakończeniu urlopu rodzicielskiego wraca do pracy (jeżeli w ciągu ostatnich 3 lat 20 kobiet w Twojej organizacji skorzystało z urlopu rodzicielskiego i 15 z nich wróciło do pracy to odpowiedź wyniesie 75%)

     Proszę wybrać

     Czy w Twojej organizacji informujesz pracowników/czki o przysługujących im prawach i aktywnie promujesz równość rodzicielską? Załącznik

     Błędne dane

     Prosimy o dodanie załącznika, który będzie stanowił potwierdzenie działań organizacji. Może to być np. zrzut z ekranu, fragment regulaminu lub zdjęcie.

     Kliknij i załącz.

     Błędne dane

     Jakie są inne podejmowane działania w obszarze zapewnienia lepszej równowagi praca-dom dla kobiet i mężczyzn i co było największym sukcesem?

     Opis: Prosimy o wypunktowanie konkretnych, dodatkowych działań jakie są podejmowane.

     Przykłady: sposób wdrożenia dyrektywy work-life balance, włączanie pracowników/czek na dłuższych nieobecnościach (szczególnie związanych z urlopem rodzicielskim) w wydarzenia organizacji/branżowe, możliwość przyjścia do pracy z dzieckiem, wydarzenia skierowane do rodzin (dzieci, osoby starsze, partnerskie)

     Błędne dane

     Czy w organizacji podejmowany jest temat luki płacowej?

     Proszę wybrać

     Jaki jest poziom średniej luki płacowej, liczonej jako procentowa różnica między przeciętnym miesięcznym (lub godzinowym) całkowitym wynagrodzeniem brutto kobiet i mężczyzn?

     Opis: Średnia luka płacowa liczona jako procentowa różnica między przeciętnym miesięcznym (lub godzinowym) wynagrodzeniem brutto kobiet i mężczyzn, mierzona jako procent wynagrodzenia mężczyzn. Jeżeli mężczyzna zarabia 5000 tys. zł brutto, a kobieta 4000 tys. zł brutto to luka wynosi 20% (5000 zł-4000 zł)/5000 zł. Jeżeli Twoja organizacja oblicza również skorygowaną lukę płacową napisz o tym w otwartym pytaniu.

     Błędne dane

     Czy podawane są widełki płacowe przy rekrutacji?

     Proszę wybrać

     Czy podawane są widełki płacowe przy awansach?

     Proszę wybrać

     Czy w Twojej firmie obowiązują regulaminy lub zasady gwarantujące sprawiedliwy podział dodatkowych świadczeń wynagrodzeniowych?

     Błędne dane

     Jakie są inne podejmowane działania w zakresie wyrównania płac kobiet i mężczyzn, i co jest największym sukcesem?

     Przykłady: obliczanie skorygowanej luki płacowej i jej wartość, analiza punktów krytycznych, w których pojawia się luka płacowa i przeciwdziałanie im, standaryzacja stanowisk, regularny audyt/przegląd płac

     Błędne dane

     Czy firma/organizacja podejmuje działania w obszarze zdrowia menstruacyjnego w swoim miejscu pracy?

     Proszę wybrać

     Czy firma/organizacja podejmuje działania wspierające osoby w okresie okołomenopauzalnym?

     Proszę wybrać

     Czy pracownicy_czki mają swobodny dostęp do pomieszczeń sanitarnych?

     Proszę wybrać

     Czy w firmie/organizacji wspierane jest zdrowie psychiczne pracowników_czek?

     Proszę wybrać

     Czy firma/organizacja podejmuje inne działania dot. zdrowia kobiet i mężczyzn?

     Proszę wybrać

     Jakie są inne podejmowane działania w obszarze zdrowia i profilaktyki pracowników_czek i co jest największym sukcesem?

     Opis: Prosimy o wypunktowanie konkretnych, dodatkowych działań jakie są podejmowane.

     Przykłady: Kampania społeczna nt. mammografii, powołanie grupy dbającej o zdrowie kobiet i/lub mężczyzn w firmie, wprowadzenie urlopu menstruacyjnego/menopauzalnego.

     Błędne dane

     Dziękujemy za wypełnienie ankiety.

     Skontaktuj się z nami

     Masz pytania?
     Napisz do nas:
     kontakt@rownowaga.org.pl